PHÁP LÝ DỰ ÁN THE SOUTHERN DRAGON

Quyen-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-1
Quyen-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-2
Quyen-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-3
Quyen-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-4
Quyen-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-5
Quyen-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-6

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN TẤT NGHĨA VỤ THUẾ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DƯ ÁN ĐẦU TƯ

hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-1
hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-2
hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-3
hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-4
hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-5
hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-6
hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-7
hoan-tat-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-The-Southern-Dragon-8

dieu-chinh-The-Southern-Dragon-1
dieu-chinh-The-Southern-Dragon-2
dieu-chinh-The-Southern-Dragon-3
dieu-chinh-The-Southern-Dragon-4

bo-sung-The-Southern-Dragon-1
bo-sung-The-Southern-Dragon-2
Thông tin đặt chổ